Y VIET COLLEGE at yviet.edu.vn lam trang chu face book
Login |
mô tả ảnhTHÔNG BÁO : Thông báo tuyển sinh trung cấp chính quy năm 2020, Thông báo chiêu sinh các lớp dạy nghề trình độ sơ cấp năm 2020, Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2 năm 2020, KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN
Đăng ký
xét tuyển Trung cấp Online
Đăng ký học lớp BDNV
Mẫu hồ sơ Xét tuyển
Trung cấp
Mẫu hồ sơ Đăng ký học
lớp Sơ Cấp
Giới thiệu Trường
 mô tả ảnhTIN TỨC - SỰ KIỆN : Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2018 - 2019 Và Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa VI, Trường Trung cấp Ý Việt Tham Gia Ngày Hội Tư Vấn - Tuyển Sinh Giáo Dục Nghề Nghiệp 2019, Khai giảng các lớp ngoại ngữ, tin học trong năm 2018

 

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2020
Các ngành
  1. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP      7. HÀNH CHÍNH VĂN THƯ
  2. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG         8. SƯ PHẠM MẦM NON
  3. XÂY DỰNG DD & CN                 9. HƯỚNG DẪN DU LỊCH
  4. XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG       10. NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
  5. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC            11. NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ
  6. QUẢN LÝ VĂN HÓA                 12. KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
Đối tượng:
+ Tốt nghiệp THPT (học 2 năm)
+ Học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT (học 2 năm 3 tháng)
+ Tốt nghiệp THCS (học 3 năm)
Hình thức xét tuyển:
>> Xét tuyển Học bạ THPT hoặc học bạ THCS
CÓ LỚP HỌC BAN ĐÊM DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM
  Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp                                                             
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Hệ đào tạo chính quy)

 1. Ngaønh ñaøo taïo : Xaây döïng daân duïng vaø coâng nghieäp.
 2. Maõ ngaønh :...............................
 3. Thôøi gian ñaøo taïo :
 4. Ñoái töôïng tuyeån sinh:
  + Toát nghieäp THPT hoaëc boå tuùc THPT (hoïc 2 naêm)
  + Ñaõ hoïc heát lôùp 12 nhöng chöa toát nghieäp THPT (hoïc 2 naêm 3 thaùng)
  + Toát nghieäp THCS hoaëc töông ñöông (hoïc 3 naêm)

5.  Quyền lợi của học sinh :

- Đối với hệ THCS – Học 3 năm: Sau 3 năm, học sinh được nhận tấm bằng có giá trị là bằng TCCN chính quy. Đặc biệt đối với các em học sinh học đồng thời chương trình THPT (hoặc Bổ túc THPT) thì các em lại có cơ hội được nhận thêm tấm bằng THPT. Học sinh học hệ này được trang bị trình độ chuyên môn chuyên nghiệp cho hành nghề sớm lên có ưu thế vượt trội trong khả năng tự lập kiếm sống so với các bạn cùng lứa tuổi. Các em được quyền dùng bằng TCCN để đăng ký thi CĐ, ĐH chính quy (thay cho bằng THPT) theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy của Bộ GD& ĐT. 
- Tặng 10 suất học bổng trị giá từ 500 cho đến 1 triệu đồng đối với các học sinh có điểm xét tuyển cao.
- Ưu tiên giảm học phí cho con cán bộ chính sách
- Cấp học bổng toàn phần cho các sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập
- Có chỗ ở nội trú cho các sinh viên ở xa
- Hỗ trợ học sinh - sinh viên vay vốn học tập theo quy định
- Được học tập trong môi trường đào tạo chính quy, chuyên nghiệp, chất lượng gắn liền với thực tiễn.
- Được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo luật định
- Được liên thông Đại học & Cao đẳng chính quy
- Được giới thiệu việc làm trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

6. Mục tiêu đào tạo:

  1. Kiến thức:

Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng toàn dân, về pháp luật về xây dựng, kiến thức về mỹ thuật, không gian và các lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành và kiến thức chuyên sâu về thiết kế và thi công công trình xây dựng dân dụng.
Kiến thức về ứng dụng tin học trong công tác quản lý, thiết kế công trình xây dựng.
Có trình độ cơ sở của tiếng Anh, có khả năng giao tiếp, ứng xử và phong cách hội nhập xã hội trong thời kỳ hội nhập.

  1. Kỹ năng: Học xong chương trình này, người học có khả năng:

- Đảm nhiệm các công việc và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ về thiết kế và thi công công trình xây dựng dân dụng tại các đơn vị xây dựng.
- Tổng hợp, phân tích và có tư duy sáng tạo trong lĩnh vực xây dựng, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm tại các cơ quan đơn vị.
- Giao tiếp bằng tiếng Anh  trong phạm vi giao tiếp thông thường và theo yêu cầu ở vị trí công việc.

  1. Thái độ :
  2. Có tác phong làm việc công nghiệp, chính xác, khoa học, có tính trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật;
  3. Có thái độ yêu nghề, rèn luyện phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp.
  4. Có tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, có ý thức đạo đức tốt, yêu nghề, rèn luyện đức tính cần kiệm, liêm chính, có tinh thần dám nghỉ, dám làm, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực.

7. Keá hoaïch thöïc hieän :

7.1 Phaân boá thôøi gian hoaït ñoäng toaøn khoùa (keá hoaïch toång theå)

STT

Hoạt động đào tạo

Đơn vị tính

Hệ tuyển 24 tháng

Ghi chú

1

Học

Tiết

1440

 

 

Các môn văn hoá phổ thông

Tuần

0

 

 

Các môn học chung

Tuần

17

 

 

Các môn học cơ sở và chuyên ngành

Tuần

34

 

2

Sinh hoạt công dân

Tuần

2

 

3

Thi

Tuần

8

 

 

Thi học kỳ

Tuần

4

 

 

Thi tốt nghiệp

Tuần

4

 

4

Thực tập

Tuần

25

 

 

Thực tập môn học

Tuần

12

 

 

Thực tập tốt nghiệp

Tuần

13

 

5

Hoạt động ngoại khóa

Tuần

2

 

6

Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ

Tuần

13

 

7

Lao động công ích

Tuần

2

 

8

Dự trữ

Tuần

3

 

Tổng cộng

 

104

 

7.2. Caùc hoïc phaàn cuûa chöông trình vaø thôøi löôïng

TT

Teân moân hoïc

Soá   tieát hoïc

Boá trí theo hoïc kyø

Toång soá

Lyù thuyeát

Thöïc haønh

HK1

HK2

HK3

HK4

A

Caùc moân chung

435

236

199

345

0

0

0

1

Chính trò

90

70

20

90

 

 

 

2

Giaùo duïc quoác phoøng

75

31

44

75

 

 

 

3

Giaùo duïc theå chaát

60

15

45

60

 

 

 

4

Giaùo duïc phaùp luaät

30

30

 

30

 

 

 

5

Tieáng Anh

120

60

60

120

 

 

 

6

Tin hoïc

60

30

30

 60

 

 

 

B

Caùc moân cô sôû

615

440

175

0

450

165

0

1

Ñieän kyõ thuaät

45

30

15

 

45

 

 

2

Veõ kyõ thuaät

75

50

25

 

75

 

 

3

Cô lyù thueát

45

45

 

 

45

 

 

4

Söùc beàn vaät lieäu

60

45

15

 

60

 

 

5

Tieáng anh chuyeân ngaønh.

60

45

15

 

60

 

 

6

Tin hoïc (Auto Cad)

30

15

15

 

30

 

 

7

Keát caáu coâng trình.

90

75

15

 

90

 

 

8

Cô hoïc löu chaát

45

30

15

 

45

 

 

9

Cô hoïc keát caáu

60

30

30

 

 

60

 

10

Vaät lieäu xaây döïng

45

30

15

 

 

45

 

11

Caáp thoaùt nöôùc vaø moâi sinh

60

45

15

 

 

60

 

C

Caùc moân chuyeân ngaønh

480

210

270

0

0

255

225

1

Cô ñaát – Neàn moùng

75

30

45

 

 

75

 

2

Traéc löôïng

60

30

30

 

 

60

 

3

Maùy xaây döïng

45

15

30

 

 

45

 

4

Kieán truùc

75

45

30

 

 

75

 

5

Kyõ thuaät thi coâng

90

30

60

 

 

 

90

6

Toå chöùc thi coâng

75

30

45

 

 

 

75

7

Döï toaùn coâng trình

30

15

15

 

 

 

30

8

ATLÑ & Moâi tröôøng

30

15

15

 

 

 

30

 

Toång coäng

1530

886

644

345

450

420

225

7.3 Thực tập
Môn thực tập
Hệ số
Thời lượng
Năm thứ I
Năm thứ II
Địa điểm
Tuần
Giờ
HK I
HK II
HK III
HK IV
A Thực tập môn học
9
12
480
  Các môn chuyên ngành
B Thực tập tốt nghiệp
  Kiến thức, Tổ chức thi công
9
13
520
Tổng cộng
18
25
100
7.4 Thi tốt nghiệp

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian (Phút)

Ghi chú

1

Chính trị

Viết

150

 

2

Lý thuyết tổng hợp

Viết

150

 

3

Thực hành nghề nghiệp

Thực hành

150

 

Ñaø Naüng, ngaøy 10/12/2010

CHUÛ TÒCH HÑQT

(Ñaõ kyù)

 
Cơ Sở 1 :
Cơ Sở 2 :

 
 
Chủ nhật
09
Tháng 08 Năm 2020
Bạn là vị khách thứ : 2046630
Online : 5
 
 
   
   
 

Góc phong thuỷ

:: Phong thủy chốn kê giường 'siêu chuẩn'
:: Quy luật âm dương trong tính cách 12 con giáp
:: 'Chiêu' phong thủy trị thói trăng hoa
:: Dùng Long quy để chiêu tài
:: BÀY THẤT TINH TRẬN ĐÚNG CÁCH: Tiền vào như nước biển Đông

 
 

Giải trí

Kimchungditrach
VanCanh
Lideco
Aeland
Caro

 
 
 
   
     
     
     
nghiep vu buong phong nghiep vu le tan
truong trung cap chuyen nghiep Y Viet

© Copyright 2010. Bản quyền thuộc về
TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Ý VIỆT
Địa chỉ:
+ Cơ Sở 1 : 478 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng
+ Cơ Sở 2 : 48 Xuân Hòa 2, TP Đà Nẵng
+ Cơ sở 3 : 686 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3741.668 - 0236.3727.927
Email: yvietdn@gmail.com

 

Các đơn vị liên kết:
+ Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ CPA
+ Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

nghiep vu buong phong nghiep vu le tan