Y VIET COLLEGE at yviet.edu.vn lam trang chu face book
Login |
mô tả ảnhTHÔNG BÁO : Thông báo tuyển sinh trung cấp chính quy năm 2020, Thông báo chiêu sinh các lớp dạy nghề trình độ sơ cấp năm 2020, Thông báo tuyển sinh hệ văn bằng 2 năm 2020, KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN
Đăng ký
xét tuyển Trung cấp Online
Đăng ký học lớp BDNV
Mẫu hồ sơ Xét tuyển
Trung cấp
Mẫu hồ sơ Đăng ký học
lớp Sơ Cấp
Giới thiệu Trường
 mô tả ảnhTIN TỨC - SỰ KIỆN : Lễ Khai Giảng Năm Học Mới 2018 - 2019 Và Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa VI, Trường Trung cấp Ý Việt Tham Gia Ngày Hội Tư Vấn - Tuyển Sinh Giáo Dục Nghề Nghiệp 2019, Khai giảng các lớp ngoại ngữ, tin học trong năm 2018

 

TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2020
Các ngành
  1. KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP      7. HÀNH CHÍNH VĂN THƯ
  2. TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG         8. SƯ PHẠM MẦM NON
  3. XÂY DỰNG DD & CN                 9. HƯỚNG DẪN DU LỊCH
  4. XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG       10. NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG
  5. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC            11. NGHIỆP VỤ LƯU TRÚ
  6. QUẢN LÝ VĂN HÓA                 12. KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN
Đối tượng:
+ Tốt nghiệp THPT (học 2 năm)
+ Học hết lớp 12 nhưng chưa tốt nghiệp THPT (học 2 năm 3 tháng)
+ Tốt nghiệp THCS (học 3 năm)
Hình thức xét tuyển:
>> Xét tuyển Học bạ THPT hoặc học bạ THCS
CÓ LỚP HỌC BAN ĐÊM DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM
  Thiết Kế Kiến Trúc                                                          
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Hệ đào tạo chính quy)

 1. Ngaønh ñaøo taïo : Thieát Keá Kieán Truùc
 2. Maõ ngaønh : 42510101
 3. Thôøi gian ñaøo taïo : 2 naêm ñoái vôùi toát nghieäp PTTH hoaëc 3 naêm ñoái vôùi toát nghieäp THCS
 4. Ñoái töôïng tuyeån sinh:
  + Toát nghieäp THPT hoaëc boå tuùc THPT (hoïc 2 naêm)
  + Ñaõ hoïc heát lôùp 12 nhöng chöa toát nghieäp THPT (hoïc 2 naêm 3 thaùng)
  + Toát nghieäp THCS hoaëc töông ñöông (hoïc 3 naêm)

5.  Quyền lợi của học sinh :

- Đối với hệ THCS – Học 3 năm: Sau 3 năm, học sinh được nhận tấm bằng có giá trị là bằng TCCN chính quy. Đặc biệt đối với các em học sinh học đồng thời chương trình THPT (hoặc Bổ túc THPT) thì các em lại có cơ hội được nhận thêm tấm bằng THPT. Học sinh học hệ này được trang bị trình độ chuyên môn chuyên nghiệp cho hành nghề sớm lên có ưu thế vượt trội trong khả năng tự lập kiếm sống so với các bạn cùng lứa tuổi. Các em được quyền dùng bằng TCCN để đăng ký thi CĐ, ĐH chính quy (thay cho bằng THPT) theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy của Bộ GD& ĐT. 
- Tặng 10 suất học bổng trị giá từ 500 cho đến 1 triệu đồng đối với các học sinh có điểm xét tuyển cao.
- Ưu tiên giảm học phí cho con cán bộ chính sách
- Cấp học bổng toàn phần cho các sinh viên đạt kết quả xuất sắc trong học tập
- Có chỗ ở nội trú cho các sinh viên ở xa
- Hỗ trợ học sinh - sinh viên vay vốn học tập theo quy định
- Được học tập trong môi trường đào tạo chính quy, chuyên nghiệp, chất lượng gắn liền với thực tiễn.
- Được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo luật định
- Được liên thông Đại học & Cao đẳng chính quy
- Được giới thiệu việc làm trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

6. Mục tiêu đào tạo:

  1. Kiến thức:

Người học sau khi tốt nghiệp đạt được trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành thiết kế kiến trúc, có kiến thức cơ bản và kỹ năng tay nghề để làm việc tại các văn phòng thiết kế kiến trúc hoặc các công ty xây dựng, giám sát kỹ thuật theo thiết kế có sẵn (giám sát các hạng mục, các chi tiết kiến trúc, …)
Học sinh khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, tác phong công nghiệp và kỹ năng làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị kiến thức tạo cơ hội cho học sinh sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên các bậc cao đẳng và đại học chuyên ngành kiến trúc.

  1. Kỹ năng: Học xong chương trình này, người học có khả năng:

-   Triển khai bản vẽ nhà và các chi tiết cấu tạo nhà từ bản vẽ thiết kế sơ bộ của kiến trúc sư.
-   Đọc – hiểu và vẽ được các bản vẽ kết cấu, điện, nước từ bản vẽ thiết kế sơ bộ của các kỹ sư.
-   Vẽ được bản vẽ phối cảnh công trình kiến trúc.
-   Lập được dự toán công trình xây dựng.
-   Quản lý tổ (nhóm) họa viên kiến trúc, có khả năng tổ chức quản lý tiến độ, điều hành và triển khai công việc thiết kế kỹ thuật các công trình có quy mô nhỏ.
-   Sử dụng các kiến thức chuyên môn vào công tác quản lý xây dựng, quản lý đô thị tại địa phương.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp :
-   Cán bộ kỹ thuật, giám sát kỹ thuật, nhân viên kinh doanh, quản lý tổ - nhóm…  tại các văn phòng thiết kế kiến trúc, các doanh nghiệp xây dựng thuộc các thành phần kinh tế.
-   Công chức viên chức các cơ quan quản lý xây dựng tại địa phương

  1. Thái độ :
  2. Có tác phong làm việc công nghiệp, chính xác, khoa học, có tính trung thực và có ý thức tổ chức kỷ luật;
  3. Có thái độ yêu nghề, rèn luyện phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp.
  4. Có tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, có ý thức đạo đức tốt, yêu nghề, rèn luyện đức tính cần kiệm, liêm chính, có tinh thần dám nghỉ, dám làm, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực.

7. Keá hoaïch thöïc hieän :

7.1 Phaân boá thôøi gian hoaït ñoäng toaøn khoùa (keá hoaïch toång theå)

STT

Hoạt động đào tạo

Đơn vị tính

Hệ tuyển 24 tháng

Ghi chú

1

Học

Tiết

1440

 

 

Các môn văn hoá phổ thông

Tuần

0

 

 

Các môn học chung

Tuần

17

 

 

Các môn học cơ sở và chuyên ngành

Tuần

34

 

2

Sinh hoạt công dân

Tuần

2

 

3

Thi

Tuần

8

 

 

Thi học kỳ

Tuần

4

 

 

Thi tốt nghiệp

Tuần

4

 

4

Thực tập

Tuần

25

 

 

Thực tập môn học

Tuần

12

 

 

Thực tập tốt nghiệp

Tuần

13

 

5

Hoạt động ngoại khóa

Tuần

2

 

6

Nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ

Tuần

13

 

7

Lao động công ích

Tuần

2

 

8

Dự trữ

Tuần

3

 

Tổng cộng

 

104

 

7.2. Caùc hoïc phaàn cuûa chöông trình vaø thôøi löôïng

TT

Teân moân hoïc

Soá   tieát hoïc

Boá trí theo hoïc kyø

Toång soá

Lyù thuyeát

Thöïc haønh

HK1

HK2

HK3

HK4

A

Caùc moân chung

435

 

345

0

0

0

1

Chính trò

90

70

20

90

 

 

 

2

Giaùo duïc quoác phoøng

75

31

44

75

 

 

 

3

Giaùo duïc theå chaát

60

15

45

60

 

 

 

4

Giaùo duïc phaùp luaät

30

30

 

30

 

 

 

5

Tieáng Anh

120

60

60

120

 

 

 

6

Tin hoïc

60

30

30

 60

 

 

 

B

Caùc moân cô sôû

405

 

 

0

 

0

1

Veõ kyõ thuaät

75

30

45

 

 

 

 

2

Phoái caûnh

60

30

30

 

60

 

 

3

Nguyeân lyù thò giaùc

45

30

15

 

45

 

 

4

Nguyeân lyù saùng taùc

60

45

15

 

60

 

 

5

Cô sôû taïo hình kieán truùc

60

45

15

 

60

 

 

6

Vaät lieäu xaây döïng

60

45

15

 

60

 

 

7

Veõ xaây döïng

45

15

30

 

45

 

 

C

Caùc moân chuyeân ngaønh

525

 

 

0

0

 

 

1

Photoshop

60

30

30

 

 

60

 

2

Auto Cad

75

30

45

 

 

75

 

3

Caáu taïo kieán truùc

75

45

30

 

 

75

 

4

3DMax

75

45

30

 

 

75

 

5

Keát caáu xaây döïng

75

45

30

 

 

75

 

6

Kyõ thuaät thi coâng

60

30

30

 

 

60

 

7

An toaøn lao ñoäng

45

30

15

 

 

 

30

8

Döï toaùn xaây döïng CT

60

15

45

 

 

 

60

 

Toång coäng

1365

 

 

 

 

 

 

7.3 Thực tập
Môn thực tập
Hệ số
Thời lượng
Năm thứ I
Năm thứ II
Địa điểm
Tuần
Giờ
HK I
HK II
HK III
HK IV
A Thực tập nghề nghiệp
1 Đồ án 1 - Nhà ở
3
135
135
2 Đồ án 1 - Văn phòng
3
135
135
3 Đồ án 1 - Đồ án tổng hợp
4
180
180
4 Thực tập chuyên đề
2
90
90
B Thực tập tốt nghiệp
8
360
360
Tổng cộng
84
7.4 Thi tốt nghiệp

TT

Môn thi

Hình thức thi

Thời gian (Phút)

Ghi chú

1

Văn hóa phổ thông (nếu có)

Viết

150

 

2

Chính trị

Viết

150

 

3

Đồ án tốt nghiệp

Bảo vệ

150

 

Ñaø Naüng, ngaøy 1/5/2013

CHUÛ TÒCH HÑQT

(Ñaõ kyù)

 
Cơ Sở 1 :
Cơ Sở 2 :

 
 
Chủ nhật
09
Tháng 08 Năm 2020
Bạn là vị khách thứ : 2046696
Online : 13
 
 
   
   
 

Góc phong thuỷ

:: Phong thủy chốn kê giường 'siêu chuẩn'
:: Quy luật âm dương trong tính cách 12 con giáp
:: 'Chiêu' phong thủy trị thói trăng hoa
:: Dùng Long quy để chiêu tài
:: BÀY THẤT TINH TRẬN ĐÚNG CÁCH: Tiền vào như nước biển Đông

 
 

Giải trí

Kimchungditrach
VanCanh
Lideco
Aeland
Caro

 
 
 
   
     
     
     
nghiep vu buong phong nghiep vu le tan
truong trung cap chuyen nghiep Y Viet

© Copyright 2010. Bản quyền thuộc về
TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Ý VIỆT
Địa chỉ:
+ Cơ Sở 1 : 478 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng
+ Cơ Sở 2 : 48 Xuân Hòa 2, TP Đà Nẵng
+ Cơ sở 3 : 686 Điện Biên Phủ, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 0236.3741.668 - 0236.3727.927
Email: yvietdn@gmail.com

 

Các đơn vị liên kết:
+ Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng nghiệp vụ CPA
+ Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

nghiep vu buong phong nghiep vu le tan